Най-важен е рекуперативният блок - инж. Захари Божилов за ОвиК системите при пасивните сгради, сп. Фасилитис, февруари 2011

 

 

 

 

 

Захари Божилов е завършил през 2001г. Технически университет – София специалност „Топлинна и хладилна техника”. Вече 10 години работи като проектант на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в редица жилищни, административни и производствени сгради. През 2007г. създава собствена проектантска фирма „Б-проект” ООД. От няколко години се занимава активно с изучаване на стандарта „ Пасивна сграда”. Преминал семинар - обучение през 2008г. за проектиране на „Пасивни сгради”, проведен в Passivhaus Institut – гр. Дармщадт, Германия. Съучредител на ИГ Пасивни сгради България. Участва в изготвянето на няколко проекта за Пасивни къщи в България.


Какво е „Пасивна къща”?


Основната дефиниция на една пасивна къща е сграда, при която :
-    максимално употребяваната енергия за отопление е 15kWh/m2 годишно чиста жилищна площ (при поддържане на 20оС в помещенията);
-    първичната енергия за отопление, битово горещо водоснабдяване и всички електроуреди е 120kWh/m2 годишно чиста жилищна площ;
-    коефициентът на въздухонепроницаемост на сградата (кратност на въздухообмена при разлика в налягането вътре в сградата и извън нея - 50Ра) е n50=max 0,6h-1;
-    при наличие на активно охлаждане в сградата - максимално употребявана енергия за охлаждане е максимум 15kWh/m2 годишно чиста жилищна площ.


Какви са особеностите на ОВиК инсталациите в Пасивните къщи?


Характерна особеност, която отличава пасивните къщи от обикновените жилищни сгради е изискването за наличие на вентилационна инсталация. Вентилационната инсталация е наложителна, поради изискванията за минимален разход на енергия и поради комфорта, който се постига при нейното използване. Обикновено в пасивните къщи вентилационната инсталация е достатъчна и за отопление, поради минималните топлинни загуби на сградата - около 10W/m2 при поддържане на 20оС в помещенията. Разбира се за помещения, в които се изисква поддържане на по-висока от 20оС температура (каквито са баните) се монтират отоплителни тела.


Каква е организацията на въздухообмена в пасивната къща?


Въздухообменът в пасивната къща е организиран по-следния начин: Засмукването на въздуха от къщата се осъществява от обслужващите помещения – бани, тоалетни, складове, кухни. Нагнетяването на пресния въздух става в жилищните помещения – дневни, спални, кабинети. Дебитът на нагнетяване и засмукване е равен. По този начин се доставя пресен въздух в помещенията с продължително пребиваване на хора, а миризмите и влагата се засмукват от обслужващите помещения.
 

Какви са компонентите на вентилационната инсталация в Пасивните сгради?


Най-важният и специфичен елемент във вентилацията на пасивната сграда е рекуперативният блок. Той е съоръжението, което води до 90% икономия на енергия в сравнение с проветряването чрез отваряне на прозорците. Той е съставен от рекуперативен топлообменник, вентилатори, филтри и управление. Студеният външен въздух, транспортиран от вентилатора, преминава през филтър, след което постъпва в рекуперативния топлообменник. Тук той отнема топлината на въздуха, изсмукван от помещенията, и достига до температура, близка до стайната температура, само за сметка на топлината на изхвърляния въздух. След това въздуха напуска рекуперативния блок и след дозагряването му се подава в помещенията. Вентилаторите, които се използват са високоефективни с ниска консумация на електроенергия, нисък шум и възможност за многостепенно регулиране на дебита пресен въздух в зависимост от конкретните нужди в момента. Повечето рекуперативни блокове са снабдени и с байпас за пасивно охлаждане чрез вентилацията през лятото.

Останалите елементи на вентилационната инсталация са същите като използваните в класическите вентилационни инсталации.


Има ли други характерни особености при вентилацията в Пасивните къщи?


Широко разпространен похват при пасивните сгради е използването на земната топлина за предварително подгряване на пресния въздух преди постъпването му в рекуперативния блок. Това не е задължително, но е изключително полезно.
Въздухът се подгрява през зимата за сметка на топлината на почвата до температури от порядъка от -3 до 0оС при външна температура -16оС. През лятото тази система има още по-добър ефект, защото пресният въздух се охлажда в почвата до температури от порядъка на 18оС при външни температури 35оС. По този начин в зимен режим се получава икономия на енергия, а в летен режим се осъществява едно пасивно охлаждане на помещенията.
Начините за използване на топлината на земята за подгряване/охлаждане на пресния въздух са два. Първият е чрез полагане на въздуховоди на дълбочина около 1,5 м в земята. Във вътрешността на въздуховода производителите нанасят сребърен филм за да се предотврати развитието на бактерии. На входа му се поставя филтър, така че въздухът освен, че се подгрява/охлажда, се и пречиства.
 

Другият начин за предварително подгряване/охлаждане на въздуха, който се прилага при пасивните сгради е чрез индиректно подгряване на въздуха. На дълбочина 1,5 м в земята се полагат тръби, запълнени с топлоносител, в които циркулира воден разтвор на етилен гликол, с помощта на който се извлича топлина/студ от земята и чрез топлообменник вода/въздух се предава на пресния въздух.


За какво се използва слънчевата енергия при пасивните къщи?


При пасивните къщи слънчевата енергия се използва за директно отопление през прозорците, ориентирани на юг. В повечето пасивни сгради се използват и активни слънчеви системи за подгряване на топла вода за битови нужди чрез слънчеви колектори.

В заключение, какво е важно да се знае за прилагането на подходящи ОВиК системи?


Благодарение на ОВК инсталациите в пасивните къщи се осигурява:


-    достатъчно количество пресен въздух за всеки обитател – 30m3/h,
-    концентрацията на CO2 в помещенията никога не достига 1000ррm (граница на Петенкофер),  
-    избягва се навлизането на прах и др. вредности от околната среда, чрез употребата на поленови филтри (клас F7),
-    енергийните загуби от пресния въздух са сведени до минимум с използването на високоефективни топлообменници – рекуператори,
-    вентилационната инсталация е оборудвана с шумозаглушители, които освен че редуцират шума от околната среда и възпрепятстват разпространението на шум от помещение в помещение.


инж. Захари Божилов

 

източник: сп. Фасилитис, февруари 2011 г.

 

Изтегли статията в PDF.

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти